Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

43 rindas
1.4 KiB

plugins {
id 'org.springframework.boot' version '2.3.4.RELEASE'
id 'io.spring.dependency-management' version '1.0.10.RELEASE'
id 'java'
}
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '8'
repositories {
maven { url "https://maven.aliyun.com/repository/public" }
maven { url "http://maven.aiprose.com/nexus/content/groups/public/" }
mavenCentral()
}
dependencies {
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-webflux'
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter'
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa'
implementation 'com.aiprose:jpa-common-utils:2.3.4'
implementation 'org.activiti:activiti-spring-boot-starter:7.1.0.M3.1'
implementation 'org.activiti:activiti-image-generator:7.1.0.M3.1'
compile group: 'org.activiti', name: 'activiti-json-converter', version: '7.1.0.M3.1'
// compile group: 'org.activiti.dependencies', name: 'activiti-dependencies', version: '7.1.0.M3.1', ext: 'pom'
runtimeOnly 'mysql:mysql-connector-java'
compileOnly 'org.projectlombok:lombok'
annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok'
compile group: 'io.springfox', name: 'springfox-boot-starter', version: '3.0.0'
testImplementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter-test') {
exclude group: 'org.junit.vintage', module: 'junit-vintage-engine'
}
}
test {
useJUnitPlatform()
}